Nachádzaš sa tu:
30 máj 2016, 16:48
Ostatná aktualizácia: 30 máj 2016, 16:48
Prečítané: 1431x
Vytlačiť
Odoslať e-mailom

V sobotu v Bratislave prebehla Konferencia Slovenského zväzu hádzanej. Na otázky o jej priebehu portálu www.slovakhandball.sk odpovedal prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša.

Aké sú výsledky a schválené zmeny prijaté počas uplynulej konferencie SZH?

Na konferencii 28.5. v Bratislave bolo prítomných 46 delegátov zo 77 pozvaných, čo predstavuje 59,74 %. Chcel by som sa poďakovať všetkým zúčastneným delegátom, ktorí prišli nakoľko táto konferencia bola veľmi dôležitá z pohľadu budúcnosti Slovenského zväzu hádzanej. Zákon o športe nám uložil zapracovať mnohé legislatívne zmeny do Stanov nášho športového zväzu a to najneskôr do 30.6.2016. V prípade neprijatia týchto legislatívnych zmien by sme neboli oprávnenými žiadateľmi o dotácie z verejných zdrojov, takisto ako kluby, ktoré sú u nás registrované.

Najdôležitejšou časťou bolo schválenie nových Stanov SZH so zapracovanými legislatívnymi zmenami, ktoré nám ukladá Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšou dôležitou časťou konferencie boli doplňujúce voľby do orgánov zväzu ako aj nové voľby do dvoch nových orgánov, ktoré nám vyplynuli zo zákona o športe.

Ďalšou novou témou bolo prijatie ročného členského príspevku vo výške 3 € na člena a rok, ktorý nám takisto vyplýva zo zákona o športe. Výnos z ročného členského príspevku bude použitý najmä na prevádzku Informačného portálu www.slovakhandball.sk, t.j. elektronickej matriky, on-line zápisov o stretnutí a ďalších služieb, ktoré budú postupne pribúdať.

SZH týmto od 1.6.2016 oslobodzuje všetkých od poplatkov za registráciu prestupov a hosťovaní na územi SR.

Nemenej dôležitou časťou bola prezentácie Stratégie rozvoja hádzanej na Slovensku, ktorú pripravil a odprezentoval nový viceprezident zväzu pán Ernö Kelecsényi, materiál bol prijatý veľmi pozitívne čoho dôkazom bol aj spontánny potlesk na záver prezentácie.

Zvolení kandidáti:

Ján Beňo, nový člen VV SZH za komisiu krajských zväzov hádzanej

Ing. Anton Gregor, podpredseda disciplinárnej komisie SZH

Mgr. Milan Hýll, podpredseda športovo-technickej komisie SZH

Ing. Ján Bakoš, podpredseda kontrolnej komisie SZH

JUDr. Janka Stašová, predseda orgánu pre riešenie sporov SZH

JUDr. Juraj Veverka, podpredseda orgánu pre riešenie sporov SZH

Komisia, ktorá rozhoduje v druhom stupni vo veci porušovania antidopingových pravidiel: MUDr. Miroslav Babiak, MUDr. Monika Bartošová a JUDr. Juraj Tomášek.

Aké boli najzásadnejšie témy o ktorých sa diskutovalo?

Nakoľko sme témy týkajúce sa Stanov diskutovali priebežne od januára tohoto roku na rôznych úrovniach, tak až na jednu výnimku žiadna diskusia k téme Stanov a voľbám nebola. Týmto by som sa chcel poďakovať legislatívnej komisii SZH a Správnej rade SZH za prípravu nových Stanov SZH a ďalších legislatívnych podkladov pre Konferenciu SZH, takisto poďakovanie patrí členom sekretariátu SZH za prípravu a hladký priebeh Konferencie SZH.

Aké boli najzásadnejšie body prerokovanej výročnej správy SZH za rok 2015?

Najzásadnejšou a novou časťou výročnej správy SZH za rok 2015 je výrok a správa nezávislého auditora. Od roku 2015 podlieha na základe zákona o športe nezávislému auditu účtovnej závierky občianskeho združenia SZH. Ako aj ostatné športové zväzy sme povinní usporadúvať konferencie zväzu minimálne jedenkrát za rok, na ktorej budeme schvalovať rozpočet zväzu a takisto bude k dispozícii správa auditora za predchádzajúci rok.

Doplním ešte na záver, že auditor skonštatoval, že "Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia Slovenského zväzu hádzanej k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve."

Čo sú momentálne najväčšie problémy našich klubov a hádzanej celkovo a ako by sa s nimi SZH chcelo popasovať?

Najväčšie problémy klubov sú nám dlhodobo známe a vo väčšine športov rovnaké. Je to hlavne finančná podvýživa, nedostatok kvalitných odborníkov v športe, niektorí zápasia s nevyhovujúcou športovou infraštruktúrou a ďalším dlhotrvajúcim javom v športe všeobecne je úbytok detí, ktoré sa venujú športu a ich všeobecná telesná príprava nie je dobrom stave.

Veríme však, že s novým zákonom o športe sa do nášho systému dostane viac finančných prostriedkov nielen z Ministerstva športu, ale aj zo zdrojov samospráv.


Zdroj: slovakhandball.sk

 

Nasledujúci program

1. liga Staršie dorastenky
sezóna 2023/2024 sa skončila.


1. liga Mladšie dorastenky
sezóna 2023/2024 sa skončila.


MK ZA-TN - Staršie žiačky
sezóna 2023/2024 sa skončila.


M-SR - Staršie žiačky - 2. turnaj
sobota 01.06.2024 od 09:00 hod.
organizátor: MŠK IUVENTA MICHALOVCE
- 2. semifinálový turnaj.


MK ZA-TN - Mladšie žiačky
sezóna 2023/2024 sa skončila.


SOH U12 - Mladšie žiačky
07. - 09.06.2024
organizátor: BKZHá


MK ZA-TN - Prípravka (4+1)
sezóna 2023/2024 sa skončila.